Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Emily May in woord en beeld en haar Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 1. Definities

 1. De Opdrachtnemer of ‘Emily May in woord en beeld’ (hierna te noemen ‘EMWB) eenmanszaak, gevestigd te Den Haag, Irisstraat 76, vertegenwoordigd door Emily May ‘t Hoen.
 2. De Opdrachtgever: degene die met Emily May in woord en beeld de Overeenkomst is aangegaan.
 3. De Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan EMWB om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen ‘EMWB en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten
 5. Werk: het door EMWB verwaardigde werk.

Artikel 2. Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van EMWB en Opdrachtgever.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door EMWB zijn aanvaard.
 3. EMWB is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. EMWB zal Opdrachtgever tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan Opdrachtgever opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien Opdrachtgever niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van EMWB en voor het inwerking treden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van EMWB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht EMWB niet tot het sluiten van een Overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door EMWB. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien EMWB deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. EMWB behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten of films, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van EMWB. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMWB mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 3. EMWB kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. Er is sprake van een Overeenkomst wanneer de door EMWB gedane aanbieding schriftelijk is bevestigd dan wel wanneer EMWB met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 2. Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door EMWB is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

 

Artikel 5. Tarieven

 1. Offertes zijn exclusief reiskosten en extra materiaalkosten.
 2. Reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. De reisafstand wordt berekend met Google maps.
 3. Bij een reistijd boven de 2 uur wordt 50% van het overeengekomen uurtarief berekend.
 4. De door EMWB gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Aanbieding of opdrachtbevestiging geldende prijzen van materialen, hulpmaterialen en onderdelen, lonen, sociale lasten, bepalingen en tarieven inzake omzet- en andere belastingen, invoerrechten en deviezenkoersen. Mochten hierin wijzigingen optreden, dan is EMWB gerechtigd, ook nadat de order door haar is geaccepteerd, de prijzen, voorzover deze daardoor beïnvloed zijn, te herzien, ongeacht of gehele of gedeeltelijke betaling is ontvangen.

Artikel 6. Bepalingen bij aanneming van werken

 1. EMWB verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtgever en EMWB zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan EMWB, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. EMWB heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 4. Indien door EMWB in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan EMWB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EMWB zijn verstrekt, heeft EMWB het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. EMWB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EMWB is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Opdrachtgever en EMWB zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze Overeenkomst onnodig schaden.
 7. EMWB verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.
 8. EMWB is bevoegd om meerwerk aan haar Opdrachtgever in rekening te brengen. Meerwerk zijn alle werkzaamheden en leveringen die EMWB heeft uitgevoerd buiten datgene wat in de Overeenkomst is opgenomen.
 9. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer en/of minderwerk. Werkdagen zijn gebaseerd op 8 declarabele uren.
 10. De termijn waarbinnen het Werk moet worden gerealiseerd is een zo exact mogelijke raming. Waar mogelijk zal meerwerk van tevoren worden aangekondigd.
 11. Een draaidag is gebaseerd op maximaal 10 uur uit en thuis. Wanneer dit meer wordt zullen de extra kosten van de crew en opdrachtnemer worden doorberekend.
 12. Als de draaidag minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 35% van de kosten van de crew in rekening gebracht. Apparatuur wordt verrekend naar de voorwaarden van de eventuele huur.
 13. EMWB is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of stagnatieschaden van Opdrachtgever, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
 14. Voor zover niet anders in de offerte of orderbevestiging is vermeld gelden voor opdrachten boven de € 3000,- de volgende termijnbetalingen: 30% bij opdracht, 70% bij levering.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. EMWB behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever. Ieder ander gebruik dan overeengekomen in de Overeenkomst is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EMWB. EMWB heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. EMWB behoudt hierbij het recht geschreven teksten en videoproducties voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.
 2. Het afgeronde eindproduct mag door de Opdrachtgever niet aangepast of gewijzigd worden en niet aan derden verstrekt voor herschrijving of her-montage zonder uitdrukkelijke toestemming van EMWB.
 3. De rechten van het ruwe filmmateriaal opgenomen door de Opdrachtnemer of de gebruikersrechten van in opdracht van de Opdrachtnemer gekocht beeldmateriaal liggen bij de Opdrachtnemer.
 4. Met betrekking tot de in het Werk gebruikte muziek beschikt EMWB uitsluitend over de synchronisatierechten (het recht dat verschuldigd is voor het synchroniseren van muziek bij beeld en/of geluid). De auteursrechten (het recht om de muziek openbaar te maken) liggen bij de maker(s) van de muziek. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de uitzendrechten van muziek bij Buma/Stemra te regelen.

Artikel 8. Levering en leveringstermijn.

 1. Wanneer EMWB de opdracht tot levering heeft aanvaard, wordt zij geacht hieraan geheel te hebben voldaan, zodra de goederen zijn afgeleverd op de tussen partijen overeengekomen plaats van levering.
 2. Indien EMWB ten gevolge van oorzaken buiten haar macht niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft EMWB het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten.
 3. De door EMWB opgegeven leveringstermijn gaat in op de datum waarop alle gegevens en materialen die voor de uitvoering van de order nodig zijn, alsmede eventuele vergunningen, volledig door EMWB zijn ontvangen.
 4. Indien vertraging in de levering ontstaat door omstandigheden buiten schuld van EMWB, wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Indien na een redelijke termijn blijkt dat levering door omstandigheden buiten schuld van EMWB niet meer mogelijk is, is EMWB bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 5. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  – er sprake is van vertraging in de productie en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit EMWB kan worden toegerekend;
  – wederpartij in een of meer verplichtingen jegens EMWB tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
  – wederpartij EMWB niet in staat stelt de Overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
  – als de Opdrachtgever benodigde informatie te laat inlevert.
 6. De met Opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn is in beginsel niet als fatale datum aan te merken. Overschrijding van de door EMWB toegezegde leveringstermijn geeft de Opdrachtgever in beginsel geen recht schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.

Artikel 9. Reclames

 1. Aanmerkingen op de levering of op de montage van door EMWB geleverde of verrichte montagewerkzaamheden moeten binnen 2 weken na levering of montage door Opdrachtgever schriftelijk aan EMWB worden bekend gemaakt. Voldoet Opdrachtgever niet aan deze termijn dan vervalt elke vorm van reclame en zal betaling moeten plaatsvinden conform het in artikel 14 gestelde.
 2. Onvolkomenheden, die het gebruik van het geleverde niet verhinderen, geven de Opdrachtgever niet het recht de levering en betaling van het geleverde te weigeren.

Artikel 10. Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever dient EMWB te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EMWB aan te geven wijze.
 2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,-
 4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. Zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, blijven de goederen eigendom van EMWB.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. EMWB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EMWB is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van EMWB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. EMWB is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. EMWB is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die EMWB met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
 5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij EMWB te zijn ingediend.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van EMWB, al dan niet ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van EMWB kan worden verlangd, zoals oorlog, belemmerende overheidsmaatregelen, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door EMWB ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van EMWB, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen. Deze leveren voor EMWB een overmacht op, die EMWB ontheft van verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Opdrachtgever en/of gebruiker enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 2. EMWB is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van EMWB, om de Overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan of indien blijkt dat de uitvoering van de Overeenkomst niet meer mogelijk is de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Annulering.

 1. Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
 2. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie, zijn alle door EMWB ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zover nodig te vermeerderen met eventuele door EMWB ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 14. Partiële nietigheid

 1. Indien een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. Faillissement/surseance

 1. EMWB heeft het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 16. Geschillen

 1. Geschillen tussen Opdrachtgever en EMWB naar aanleiding van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechter van de woonplaats van de eigenaar van EMWB.
 2. Op de Overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Den Haag, 13 mei 2024

Emily May in woord en beeld

Adres: Irisstraat 76, 2565 TM Den Haag

KVK-nummer: 71651217

BTW-nummer: NL002038610B36